Propisi za preuzimanje

Državni i entitetski propisi 

Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH (preuzmi zakon)

Izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (preuzmi zakon)

Zakon o visokom obrazovanju Herecegovačko-neretvanske županije (preuzmi zakon)

Propisi Sveučilišta u Mostaru

Statut Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Statut) 

Pravilnik o studiranju Sveučilišta u Mostaru  (preuzmi Pravilnik)

Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik) 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)

Pravilnik o odijevanju Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)

Etički kodeks Sveučilišta u Mostaru (preuzmi kodeks)

Propisi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Pravilnik o sustavu za osiguranje i unapređenja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik) 

Pravilnik o razredbenom postpuku za upis studenata na preddiplomski i diplomski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)

Pravilnik o demonstratorrima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)

Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik) 

Priručnik o primjeni bodovnog sustava  ECTS na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Priručnik) 

Odluka o uvjetima studiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi odluku)

Idi na vrh